Navigácia

O škole

Profil školy

 Základná škola  v Hontianskej Vrbici je neplnoorganizovaná s jednou triedou, v ktorej sa v jednej triede vyučujú žiaci štyroch ročníkov. Škola sa nachádza na južnom okraji obce.  V školskej budove je kmeňová trieda spojená s učebňou výpočtovej techniky, školský klub detí a výdajňa stravy. Budova pochádza z roku 1936. V roku 2012 a 2015  prešla  budova rozsiahlou rekonštrukciou. 

 Celkový počet žiakov je 16.  

Škola je zameraná na podporu aktívneho učenia a rozvoj kritického myslenia,   pocitu bezpečia, pozitívneho prežívania, získanie zdravého sebavedomia a sebahodnotenia. Význam, funkčnosť, organizácia, ako aj práca pedagogických zamestnancov je podriadená osobnosti dieťaťa mladšieho školského veku. Cieľom je  vytvárať a formovať zdravého, vzdelaného, slušného, životaschopného a šťastného jedinca, ktorý sa dokáže začleniť do života spoločnosti.
Zabezpečenie kvality vyučovacieho procesu je pre našu školu prioritou. Snažíme sa o kvalitnú procesuálnu stránku vyučovania.  

Hlavným edukačným cieľom je výchova k prosociálnemu správaniu, k empatii vo vzťahu k iným a k osvojovaniu základných morálnych zásad. Žiaci sú vedení k rešpektovaniu vekových odlišností v rámci triedy. V jednotlivých fázach osvojovania učiva  využívame moderné alternatívne postupy, metódy a formy práce.
Rozvíjame  slovnú zásobu, pamäť, komunikatívne zručnosti a schopnosť asertívneho, a pritom slušného správania. Kládieme dôraz na estetickú úroveň grafického prejavu žiakov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hontianska Vrbica 6
    935 55 Hontianska Vrbica 6
  • +421 367789305

Fotogaléria