Navigácia

Legislatíva

Koncepcia rozvoja školy

 

           

Koncepcia vychádza zo súčasnej sústavy škôl a školských zariadení, ich poslania, organizácie jej jednotlivých súčastí, personálneho vybavenia, kapacitných možností a systému financovania. V plnom rozsahu rešpektuje ľudské a občianske práva, anuluje diskrimináciu z hľadiska pohlavia, príslušnosti k národnosti, či etnika, náboženského vyznania, či iných hľadísk. Rešpektuje platnú legislatívu, akceptuje ekonomickú situáciu školy a zameriava sa na zvyšovania vzdelanostnej úrovne detí .

 1.  Filozofia školy

 

Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete,

v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život.

Je našou snahou rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho  k schopnosti tvorivo

a kriticky myslieť, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať.

Žiakov viesť k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

 

Vízia školy

Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom. Školu treba

považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na:

Vzdelanie

 • vytvoriť prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať sa

na skvalitnenie služieb vo výchovno – vzdelávacom procese.

 • Postupne pracovať na ŠkVP

Vzájomná úcta

 • Vytvoriť  pracovné príjemné prostredie
 • vytvoriť rovnaké príležitosti bez rozdielu rasy, náboženstva, jazyka.

Bez ohľadu na vek, rasu, chceme vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii.

 

 

Integrácia

 • chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov teda aj pre tých, ktorí vyžadujú špecifické potreby.

Podpora rodiny

 • prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania

 v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy.

Vzťah k okoliu a regiónu

 • zdôrazňovať a aktívne sa podieľať na environmentálnej výchove, naučiť žiakov chrániť životné prostredie a zodpovednosti za ochranu životného prostredia
 • rozvíjať vzťah k regiónu, poznávaním významných osobností, prírodných krás,

historických udalostí, pamiatok a kultúrneho a folklórneho dedičstva

 • formovať u žiakov hrdosť na tradície regiónu a regionálnu kultúru, vytvárať aktívny

zásah do života obce

 

 

 1. Špecifiká základnej školy

 

 • jazyková oblasť – rozvoj jazykových kompetencií v rodnom jazyku, ponuka cudzích

jazykov

 • informatívna oblasť – práca s PC a využitie IKT na vyučovacích hodinách,
 • rozvoj talentovaných žiakov v príprave na rôzne súťaže a olympiády a tak dať možnosť sebarealizácii a rozvoju vlastných schopností
 • pomoc žiakom s výchovno-vyučovacími potrebami
 • pestovať u žiakov zdravý životný štýl, dôsledne realizovať protidrogové

opatrenia a predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú násilie,

kriminalita, šikanovanie, záškoláctvo, prostredníctvom rozvoja zdravotnej, telesnej

výchovy bojovať proti civilizačným chorobám

 • pokračovať v rozvoji mimoškolských aktivít vytváraním vhodných podmienok pre

záujmovú činnosť, vytváraním príležitostí pre športové podujatia, kultúrne podujatia

 

III.  Dlhodobý strategický plán a úlohy školy na obdobie rokov 2014 – 2019

 

A. Image školy

 • Prezentovať školu formou “Dňa otvorených dverí“
 • Pri spolupráci s materskou školou usilovať sa o vyšší počet žiakov.
 •  Zapájať žiakov do rôznych vedomostných
 •  Prezentovať školu prostredníctvom kultúrnych programov pre rodičov a verejnosť

Vianočná akadémia, Deň matiek, Stretnutia dôchodcov, ďalšie podľa požiadaviek

 • Podporovať športové aktivity
 • Aktualizovať webovú stránku školy
 • Ponúknuť možnosť vyučovania cudzích jazykov
 • Neustále skvalitňovať spoluprácu s obcou a s rodičmi

 

B. Klíma školy

 • Posilniť a rozvíjať dôveru rodičov k škole
 • Vytvárať otvorené hodiny   pre budúcich prvákov v škole
 • Zapájať rodičov do diania v škole prostredníctvom kultúrnych, športových podujatí
 • Pripravovať pre žiakov nové podujatia v rámci vyučovania aj mimo vyučovania, ktoré budú viesť k spolupatričnosti so školou
 • Zapájať sa do rôznych projektov, a tak zvyšovať možnosti získavania finančných prostriedkov na realizáciu rôznych aktivít –Národný projekt v spolupráci s ústavom informácií a prognóz v školstve,  Infovek, Otvorená škola – šport a IKT, regionálne projekty, Zelená  škola, Národné projekty

 

C. Organizácia a riadenie

 • Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom
 • Zabezpečiť čo najvyššiu kvalifikovanosť učiteľov
 • Vytvoriť podmienky na vypracovanie kvalitného vzdelávacieho a výchovného programu
 • Poskytnúť pedagógom priestor na tvorivosť vo vyučovacom procese, v snahe

zatraktívniť vyučovanie, a tak prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu

 • Prezentovať úspechy školy

 

 

D.  Materiálne zabezpečenie školy v rokoch 2014 - 2019

 • Dobudovať ihrisko na školskom pozemku
 • Zriadiť učebňu pre začlenených žiakov
 • Vybaviť učebne interaktívnou technikou
 • Získavať sponzorské dary a finančnú podporu firiem

 

 1. Výchovno-vzdelávací proces

 

 • Zvýšenú pozornosť venovať začleneným žiakom a žiakom s poruchami učenia
 • Individuálnym prístupom sa venovať aj nadaným žiakom
 • Zapájať žiakov do triednych a mimoškolských aktivít
 • Pri výučbe využívať nové metódy a formy práce, moderné učebné pomôcky, didaktickú techniku, klásť dôraz na názornosť vyučovania, zamerať sa na rozvoj tvorivosti žiakov
 • Neustále zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov
 • Venovať sa vyučovaniu cudzieho jazyka
 • Pri vzdelávaní žiakov využívať exkurzie, zúčastňovať sa pobytov v ŠvP
 • Spolupracovať s rodičmi, zapájať rodičov do školských a mimoškolských aktivít
 • Pružne reagovať na zmeny v počte žiakov, pripraviť dlhodobú prognózu očakávaných zmien v tejto oblasti
 • Venovať sa protidrogovej prevencii žiakov

 

 

 1. Činnosť školského klubu detí
 • Neustále dopĺňať a obmieňať záujmovú činnosť žiakov podľa ich potrieb a záujmu
 • Vylepšovať materiálno - technické vybavenie školského klubu- interaktívna tabuľa
 • Pripravovať  kultúrne  programy

 

 1. Projekty

 

 • Neustále sledovať a zapájať sa do projektov  ponúkaných MŠ SR, renomovanými firmami a organizáciami
 • Podporovať projekt Humanitko,  v ktorom sme pilotnou školou

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hontianska Vrbica 6
  935 55 Hontianska Vrbica 6
 • +421 367789305

Fotogaléria